rok szkolny 2022/2023


Szkolna Aktywność Fizyczna - konkurs 2023


rok szkolny 2020/2021Dokumenty do pobrania

Regulamin uczestnictwa w projekcie.pdf
Formularz zgłoszenia uczestnika - DZIECKO.pdf
Deklaracja_uczestnictwa_dziecka.pdf
Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
KARTA KWALIFIKACYJNA.pdf


Bardziej szczegółowe informacje dotyczące całego projektu są do pobrania po kliknięciu w poniższy przycisk.

szczegółowe obowiązki wynikacjące z realizacji projektu.pdf

Ostatnie już zajęcia...

Urodzinowy balonik.pdf

Ankieta na zakończenie zajęć matematyczno - przyrodniczych prowadzonych metodą eksperymentu do pobrania po kliknięciu w poniższy przycisk

Ankieta podsumowująca cykl zajęć matematyczno przyrodniczych.pdf

Zapraszamy na warsztaty z eksperymentowaniem


W czasie ogłoszonego stanu epidemii w kraju, będziemy zajęcia z projektu prowadzić zdalnie. W tym miejscu będą materiały do pobrania do przeprowadzania tych zajęć.

9.06 kl 4 projekt.pdf
co pływa a co tonie.pdf
3.06 kl 4.pdf
Eksperymenty ze Słońcem i lupą.pdf
Klindertag kl 4 projekt.pdf
Bańki mydlane - fizyka w zabawie..pdf
muttertag kl 4 projekt.pdf
Dźwięczny kieliszek.pdf
13.05 kl4 projekt.pdf
zabawy-z-balonami_13-maja.pdf
5.05 kl4projekt.pdf
zegary słoneczne.pdf
zegar słoneczny Krowiarki na południe.pdf
28.04 projekt4.pdf
44 samoloty z papieru.pdf
projekt4.pdf
Dzień Matki Ziemi 22 kwietnia.pdf
Projekt 4.pdf
Zabawy_z_jajkiem.pdf
Zdalny_projekt_rzeżucha.pdf

Krótki fotoreportaż, co robimy na zajęciach matematyczno- przyrodniczych.

prev next

W związku z realizacją projektu pn. „Nowoczesna edukacja oznacza lepszy start w przyszłość” finansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) w naszej szkole będą prowadzone zajęcia z języka niemieckiego dydaktyczno-wyrównawcze w kl. 4 oraz zajęcia matematyczno-przyrodnicze na bazie eksperymentu w klasach 1-3.


Poniżej znajdują się dokumenty dla chętnych do uczestnictwa w projekcie. Plik można pobrać, wydrukować i wypełnić a nastepnie złożyć w szkole.

Deklaracja uczestnictwa.pdf
Formularz zgłoszenia.pdf
Karta kwalifikacyjna.pdf
Oświadczenie uczestnika.pdf
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa.pdf

Informacja dotycząca projektu pn. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”. 

W dniach od 1 sierpnia do 30 września 2018 prowadzony jest II nabór uczestników projektu pn. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”. 

Nabór uczestników odbywa się zgodnie z Regulaminem rekrutacji zamieszczonym na stronie internetowej szkoły. Regulamin dostępny jest również w biurze projektu. 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w biurze projektu oraz na stronie internetowej szkoły.„Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”

plakat szkoła.pdf

Od sierpnia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach Gmina Pietrowice Wielkie wraz z Fundacją Adagio realizuje projekt pt. „Z nami osiągniesz sukces a nauka stanie się przyjemnością”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres trwania projektu : 01.08.2017 – 30.06.2019

Uczestnikami projektu jest 65 uczniów oraz 10-ciu nauczycieli.

 Celem głównym projektu jest wzrost poziomu jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach, poprzez:

·         Rozwój kompetencji kluczowych,

·         Zajęcia edukacyjne,

·         Wyrównywanie szans edukacyjnych

·         Stworzenie warunków do pracy, zaplanowanych zajęć poprzez doposażenie pracowni szkolnych i zakup materiałów dydaktycznych,

·         Stworzenie warunków do realizacji eksperymentalnych i innowacyjnych metod nauczania,

·         Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu będą organizowane następujące zajęcia:

·         Koło zainteresowań z informatyki,

·         Językowe zajęcia rozwijające z języka angielskiego,

·         Językowe zajęcia rozwijające z języka niemieckiego,

·         Dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

·         Dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego,

·         Dydaktyczno-wyrównawcze z języka niemieckiego,

·         Techniczno-komputerowe oparte na metodzie eksperymentu,

·         Logopedyczne dla uczniów ze SPE,

·         Korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze SPE,

·         Wyjazd edukacyjny w ramach rozwijania kompetencji kluczowych.

Ponadto dla nauczycieli odbywać się będą kursy doskonalące z zakresu:

·         Procesu indywidualizacji nauczania - Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

·         Rozwijania kompetencji informatycznych nauczycieli,

·         Tematu „Jak rozbudzić zainteresowania techniczne u dzieci".

Wartość projektu 858.850,63 zł,  dofinansowanie projektu z UE 772.965,57 zł

Dokumenty rekrutacyjne uczniów

formularzzgoszeniauczestnika_1.pdf
deklaracja_uczestnictwa_dziecka.pdf
regulaminuczestnictwawprojekcie_uczniowie_1.pdf
owiadczenieuczestnika_1.pdf
umowauczestnictwawprojekcieuczniowie_1.pdf

Dokumenty rekrutacyjne nauczycieli

formularzzgoszenia.pdf
deklaracja_uczestnictwa.pdf
regulaminuczestnictwawprojekcie-_nauczyciele.pdf
owiadczenieuczestnika_2.pdf
umowauczestnictwawprojekcienauczyciele.pdf

Fotorelacje z zajęć

.fot. M.O, A.M, M.B.


Lepsza Szkoła

Przez cały ubiegły rok szkolny, nasza szkoła po raz siódmy uczestniczyła w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym Lepsza Szkoła, organizowanym przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe. Udział polega na trzykrotnym badaniu kompetencji matematycznych uczniów klas czwartej, piątej i szóstej. Wyniki są porównywane w skali krajowej i naprawdę są miarodajne, gdyż zestawienie wyników prawie 100 tys. uczniów daje obraz umiejętności ucznia. Za ubiegłoroczny udział szkoła nasza uzyskała certyfikat, który prezentujemy obok. Zaś zainteresowanych rodziców wynikami a także postępami ucznia w zdobywaniu szlifu matematycznego, zapraszamy do nauczyciela matematyki.

Miro


Cyfrowobezpieczni.pl

Nasza szkoła zakwalifikowała się w 2017 roku do projektu Cyfrowobezpieczni.pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa, realizowanego przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach rządowego programu BEZPIECZNA+. Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z zasobów cyberprzestrzeni oraz przeciwdziałania sytuacjom zagrożenia na tym polu w życiu codziennym i szkole. Zaplanowane w projekcie działania obejmują organizację informacyjnych spotkać, szkoleń - Szkolnych Mentorów Cyberbezpieczeństwa, organizację Szkolnych Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego itd.


"Szkoła skrojona na miarę – Programy rozwojowe dla szkół w Gminie Pietrowice Wielkie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet:IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie:9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Projektodawca - FUNDACJA ROZWOJU EDUKACJI I SPOŁECZEŃSTWA PRZYSZŁOŚĆ

Partner projektu - Gmina Pietrowice Wielkie

 

Okres realizacji projektu: 01.07.2014 - 30.06.2015

Szkoła w Krowiarkach -

w projekcie bierze udział 24 uczniów  

1) zajęcia dodatkowe dla 16 uczniów: 
- matematyka 1grupa x 60h x 6 uczniów
- j .angielski 1grupa x 60h x 6 uczniów
- j.polski 1grupa x 60h x 4 uczniów
2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
- matematyka 1grupa x 60h x 8uczniów
3) diagnoza indywidualnych możliwości (test psycholog.): 24uczniów

Wszyscy uczniowie zostaną rekrutowani z klas IV - VI (II etap edukacyjny).

Zajęcia rozpoczynaja sie już w pierwszym tygodniu września i potrwają do końca czerwca